Personalization

AI และ Machine Learning เบื้องหลัง Hyper-Personalization

จากบทความที่แล้ว ผมเล่าเรื่อง Hyper Personalization และ Personalization ถึงความหมายไปแล้ว …

Niwat Chatawittayakul
35 sec read

ลงลึกขึ้นเรื่อง Personalization ความต่างระหว่าง Personalization และ Hyper Relevance ตอนที่ 1

เรื่องการทำ Personalization นักการตลาดดิจิทัลเข้าใจส่วนนี้กันอยู่แล้วนะครับ เมื่อเรา Emphatize ลูกค้าของเราแล้ว Action …

Niwat Chatawittayakul
40 sec read