Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

โอกาสทางการตลาด ถ้าเข้าใจพฤติกรรมกลุ่ม Screenagers

3 sec read

ผมเคยอธิบายความหมายของคำว่า Screenagers ไปแล้ว (คลิกอ่าน) ว่าเป็นพฤติกรรมของวัยรุ่น รุ่นใหม่ที่ใช้เวลามากอยู่บนหน้าจอ ซึ่งพฤติกรรมนี้กลายเป็นโอกาสใหม่ และช่องทางของนักการตลาด ที่ต้องปรับตัวในการทำการตลาดกับกลุ่มวัยรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะวัยรุ่นยุค 2012 เป็นต้นมาไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

เด็กกลุ่มนี้ไม่เข้าห้องสมุดอีกต่อไป แต่ใช้การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกลุ่มนี้จะมองว่า การไปห้องสมุดในการค้นหาข้อมูลผ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน บางคนไม่รู้จักห้องสมุดด้วยซ้ำ ติดกับความสะดวกรวดเร็วในการหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

enfant-mode-4

กลุ่มเด็กรุ่นใหม่คือ เด็กที่เติบโตมากับการใช้งานหน้าจอ ไม่เพียงแค่หน้าจอเดียวแต่ใช้งานหลายหน้าจอไปพร้อมๆ กัน Multiscreen ถือเป็นกลุ่ม Multi-Screen Consumer ตัวจริง เมื่อกลุ่มนี้ใช้งานผ่าน Screen เป็นเวลานานโดยใช้มือถือทำอะไรหลายๆ อย่าง การเข้าถึงสื่อหลากหลายรูปแบบ Rich Content ใช้งานโซเชี่ยล และใช้งาน Application ที่ชื่นชอบ ถือเป็นกลุ่มที่เป็น Digital Consumers เต็มตัว การวางกลยุทธ์การตลาดกลุ่มนี้เลยต้องใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลักในการเข้าถึง และศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการหาทางเข้าไปปฏิสัมพันธ์

Content Marketing เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ แต่ความสำคัญของการนำเสนอเนื้อหากลุ่มนี้นั้นจะต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจ เนื้อหาต้องสร้างประสบการณ์ที่ดี Content Experience การนำเสนอต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มการจดจำที่ดี